Saturday, 27 April 2013
माहे सप्टेंबर २०१३ देय ऑक्टोबर २०१३ च्या वेतन देयकाबाबत महत्वाची सुचना 

              जिल्हा कोषागार कार्यालय सांगली अधिनस्त सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविणेत येते कि, शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक २८/०६/२०१३ अन्वये सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे बँक तपशील व UID तपशील IFMS  सेवार्थ आज्ञावली ( MAHAVETAN ) मध्ये  भरून प्रपत्र १ बँकेकडून Verify करून दिनांक २०/०९/२०१३ पूर्वी बँकेकडून Verify केलेली  प्रपत्र १ ची मुळ प्रत कोषागार कार्यालय, सांगली येथे  सादर करावी. 


           कोषागार अधिकारी सांगली.